Aanpassingen huidige coronamaatregelen en mogelijk nieuwe maatregelen

Geplaatst op 04 May 2020

Aanpassingen in huidige maatregelen en mogelijk nieuwe coronamaatregelen opgesomd:

Het kabinet is druk bezig de gevolgen van de coronacrisis te beperken. De huidige coronamaatregelen worden aangepast en naast de al bestaande maatregelen, worden er steeds nieuwe regelingen opgesteld. Deze hebben gevolgen voor de gehele onderneming, de werknemers en werkgever. Nog niet alle maatregelen zijn concreet uitgewerkt in een beleidsbesluit, maar zullen zo spoedig mogelijk ingaan. Lees hieronder of de maatregelen mogelijk voor jou van toepassing kunnen zijn. 

1. Loonsverlaging bij omzetdaling
Ten gevolge van de coronacrisis hebben veel bedrijven te maken met (verwacht) omzetverlies. Om ondernemingen tegemoet te komen, wordt het mogelijk gemaakt dat deze tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. Hoe deze regeling er exact uit komt te zien is nog onduidelijk, maar zal vergelijkbaar zijn met de regeling die tijdens de kredietcrisis en 2009 is getroffen. 

2. Versoepeling urencriterium (zzp’ers)
Voor ondernemers die gebruik maken van de zelfstandigenaftrek wordt vereist dat minstens 1.225 uur per jaar aan hun onderneming wordt besteed én ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Echter, wegens de coronacrisis liggen ondernemingen stil of op een laag pitje. Voor ondernemers waarbij dit het geval is, zal de Belastingdienst voor de periode 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 ervan uitgaan dat zij ten minste 24 uren per week voor de onderneming hebben gewerkt, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Deze regeling moet voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen. Ook wordt ervoor gezorgd dat deze versoepeling geldt voor seizoensgebonden ondernemingen die sterk getroffen worden, zoals horeca en de festivalbranche. Gemiddeld gaat het om een voordeel van € 1.800.

3. Vrije ruimte werkkostenregeling verhoogd
De werkkostenregeling betreft het belastingvrij uitkeren van vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. Binnen de huidige werkkostenregeling is een vrije ruimte van 1,7% van de loonsom. Deze vrije ruimte om onbelaste vergoedingen te geven, wordt eenmalig verhoogd naar 3%, tot € 400.000 van de loonsom per werkgever. Deze verhoging is bedoeld zodat werkgevers, die daar ruimte voor hebben, hun werknemers extra tegemoet kunnen komen of een extra boost/ steunbetuiging kunnen geven. Wanneer vergoedingen en verstrekkingen in een jaar boven deze vrije ruimte uitkomen, betaalt de werkgever 80% belasting via de eindheffing. Het gaat om een maximaal extra voordeel van € 5.200.

4. Verrekenen verlies met coronareserve
Bedrijven waarvan de winst wordt belast door de coronacrisis en die vennootschapsbelasting betalen mogen het verwachte verlies voor het jaar 2020 verrekenen met de winst uit 2019 in de aangifte vennootschapsbelasting als fiscale coronareserve. Deze coronareserve mag echter niet hoger zijn dan de winst van 2019. Gemiddeld gaat het om een voordeel van € 25.000 dat dit jaar al wordt ontvangen in plaats van volgend jaar.

5. ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ uitgesteld
Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dit geeft Dga’s meer tijd om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoning schulden) af te lossen.

6. Hypotheekverplichtingen tijdelijk gepauzeerd
Kredietverstrekkers willen een tijdelijke betaalpauze van rente en aflossing voor klanten die tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Deze pauze gaat om een periode van maximaal zes maanden. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. In het nieuwe beleidsbesluit worden twee zaken geregeld, 1. de aflossingsachterstand hoeft niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan (direct) worden verspreid over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden); 2. een klant kan ook kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de in zes maanden opgebouwde achterstand niet per definitie te worden verspreid over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. Dit geeft ruimte voor maatwerkoplossingen.

7. Versoepeling en verlaging belastingregelingen
Het kabinet neemt diverse belastingmaatregelen om ondernemers die zwaar worden getroffen te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze luiden als volgt:
Ondernemers kunnen bijzonder uitstel van belasting aanvragen van betaling van belastingschulden. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Het versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020:
Uitstel kan worden aangevraagd voor meerdere soorten belastingen: kansspelbelasting, accijns, verhuurderheffing, energiebelasting etc.
Aanvragen is eenvoudiger met dit online formulier en er hoeft slechts één uitstelverzoek te worden ingediend.
Kleine ondernemers kun makkelijker langer dan drie maanden uitstel krijgen
Voor bedrijven met een g-rekening wordt ook een regeling getroffen
Om gemakkelijker uitstel aan te vragen zijn de invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden.
Ook de belastingrente wordt vanaf 1 juni 2020 tijdelijk verlaagd naar 0,01% (van 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen). Voor de inkomstenbelasting gaat die rente vanaf 1 juli 2020 omlaag. De Belastingdienst rekent belastingrente als een aanslag te laat wordt vastgesteld.

8. Aanpassingen NOW
Er zijn een aantal wijzigingen geweest rondom de toepassing van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bij concerns. Werkmaatschappijen die door de Coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over het afzien van het uitkeren van dividend of bonussen in 2020. Hoe de aanpassing kan worden aangevraagd en of dit ook een mogelijkheid is voor bedrijven die al een NOW-aanvraag hebben gedaan, is nog onduidelijk en zal op korte termijn worden gepubliceerd.
Het kabinet is tevens zoekende naar een oplossing voor sectoren of bedrijven die weinig of geen profijt hebben van de NOW vanwege seizoenspatronen in de omzet of de loonkosten. Het kabinet informeert hierover zo snel als mogelijk. Ook zal op korte termijn uitspraak worden gedaan wat de mogelijkheden zijn voor een extra vangnet voor flexwerkers.

9. Overwerk en WAB premiedifferentiatie
Werkgevers betalen sinds dit jaar een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten (onder de WAB). Echter geldt dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Vanwege het coronavirus is de regeling uit balans in sectoren waar veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. Om dit recht te trekken is besloten dat werkgevers over het kalenderjaar 2020 op basis van de 30% herzieningssituatie de lage WW-premie niet hoeven te herzien. De herzieningssituatie zal per 1 januari 2021 weer in werking treden.

 

 

Bronnen: deJong&Laan, Salarisnet, Rijksoverheid

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl