Alles over het Nulurencontract

Geplaatst op 02 May 2018

Alles over het Nulurencontract

19 september 2017

Bij een nulurencontract is de arbeidsduur per week niet vooraf vastgelegd. Je werkgever kan jou flexibel oproepen, al dan niet door middel van een rooster, en betaalt alleen loon over de daadwerkelijk gewerkte uren. Als je werkgever jou oproept, dan ben je verplicht op het werk te verschijnen. Voor elke keer dat je wordt opgeroepen moet je tenminste 3 uur loon uitbetaald krijgen. Als er werk is dat jij kan uitvoeren, is je werkgever verplicht om jou op te roepen. Hij mag dan bijvoorbeeld niet een uitzendkracht inhuren voor dit werk.

Kenmerken van een nulurencontract

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van een nulurencontract:

Uitsluiting loonbetaling

Dit betekent dat wanneer er geen werk is, jouw werkgever je ook geen loon betaalt. Ook al was je als werknemer wel beschikbaar voor werk. Alleen alle daadwerkelijk gewerkte uren worden betaald. Maar de werkgever moet dit wel in de arbeidsovereenkomst hebben opgenomen. Indien er een cao van toepassing is, kan het zijn dat dit helemaal niet overeengekomen kan worden.

Rechtsvermoeden

Als je regelmatig wordt opgeroepen, kun je na 3 maanden een beroep doen op een ‘rechtsvermoeden’ over de omvang van de arbeid. Je hebt dan recht op een arbeidsovereenkomst met een gemiddelde arbeidsomvang van de afgelopen 3 maanden. Er moet dan wel sprake zijn (geweest) van structurele en regelmatige arbeid en niet slechts het af en toe invallen ter vervanging van ziekte/verlof van andere werknemers.

Minimaal 3 uur per oproep

Elke keer dat je wordt opgeroepen om te komen werken, moet je minimaal 3 uur uitbetaald krijgen. Ook al werk je uiteindelijk minder dan 3 uur op die dag. Dit is ook van toepassing als je meerdere keren per dag opgeroepen wordt.

Overige kenmerken

Er zijn nog meer zaken kenmerkend voor een nulurencontract:

  • Het nulurencontract is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd.
  • Een nulurencontract voor bepaalde tijd eindigt op de datum die de werkgever met de medewerker afspreekt.
  • Een oproepmedewerker heeft bescherming van het ontslagrecht. Daarnaast is hij verzekerd voor de sociale werknemersverzekeringen.
  • Als de werkgever een werknemer met een nulurencontract niet meer oproept, betekent dat niet dat het contract automatisch beëindigd is.
  • Werknemers met een nulurencontract krijgen een uurloon dat is afgeleid van het wettelijk minimumloon.
  • De werkgever is verplicht een werknemer met een nulurencontract op te roepen als er werk ontstaat waarvoor hij of zij geschikt is.
  • Als de werknemer met een nulurencontract ziek wordt tijdens een oproepperiode, krijgt hij of zij minstens 70% van het loon over de afgesproken periode die hij of zij zou moeten werken. Dit kan nooit lager zijn dan het wettelijk minimumloon.

Inroosteren
Als je bent ingeroosterd, betekent dit niet automatisch dat je dan ook wordt opgeroepen voor werk. Het rooster geeft alleen aan dat je die dagen dat je bent ingeroosterd, beschikbaar bent voor werk. Je werkgever is wel verplicht om uiterlijk aan het einde van de voorafgaande werkdag te laten weten of je wel of niet hoeft komen te werken. Is je werkgever hier te laat mee, dan is hij verplicht om jou loon uit te betalen over het ingeroosterde aantal uren.

Vakantie
Je hebt recht op vakantiegeld (8% van het bruto salaris). Vaak wordt dit direct in het loon verwerkt, dus je krijgt geen extra uitbetaling in mei. Je hebt naar rato van het aantal gewerkte dagen recht op betaalde vakantiedagen. Ook deze vakantiedagen worden vaak direct uitbetaald in het loon.

Ziek
Ben je ziek, dan moet je werkgever de ingeplande uren uitbetalen. Als je ziek wordt tijdens een oproepperiode, krijg je minimaal 70% van je loon over de afgesproken werktijd (als er een cao van toepassing is, kan dit percentage hoger zijn). Als dit bedrag lager is dan het voor jou geldende minimumloon, krijg je het minimumloon. Als je na afloop van de oproepperiode ziek blijft, krijg je geen loon meer en heb je ook geen recht op een ziektewetuitkering. Pas als je arbeidscontract is geëindigd, kun je een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Als je ziek bent buiten een oproepperiode heb je geen recht op doorbetaling van het loon en ook geen recht op een ziektewetuitkering. Ook in dit geval kun je pas als je arbeidscontract is geëindigd een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV.

Let op!
Als je 3 maanden een bepaald aantal uren gewerkt hebt, kun je een beroep doen op een ‘rechtsvermoeden’ over de omvang van de arbeid. Je werkgever moet dan bij ziekte je loon doorbetalen op basis van het gemiddeld aantal door jou gewerkte uren in de 13 weken voor je ziekmelding.

Loonuitsluitingsbeding
Als er een loonuitsluitingsbeding in jouw arbeidsovereenkomst staat, hoeft je werkgever jou in de eerste 6 maanden van je arbeidsovereenkomst geen loon te betalen als er geen werk is.

Na 6 maanden krijg je ook loon als je niet kan komen werken om redenen die buiten je macht liggen. Je werkgever heeft dan een loondoorbetalingsplicht.
Volgens de wet kan deze periode van 6 maanden alleen in uitzonderlijke gevallen worden verlengd. Namelijk als het om specifieke functies gaat die in de cao genoemd worden, waarvan de werkzaamheden slechts af en toe voorkomen en geen vaste omvang hebben. Hierover kunnen afspraken zijn gemaakt in de cao of in een bijregeling die door een bevoegd bestuursorgaan is vastgelegd.

Beëindigen of verlengen nulurencontract
Voor wat betreft het beëindigen of het verlengen van het nulurencontract gelden dezelfde regels als voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een werkgever kan een contract dus niet zomaar beëindigen door je niet meer op te roepen. Bij een contract voor bepaalde tijd eindigt het nulurencontract op de afgesproken einddatum. Bij een contract voor onbepaalde tijd moet de werkgever de overeenkomst opzeggen volgens de regels van het ontslagrecht.

Aangifte doen 
Een oproepkracht met verschijningsplicht (dus ook een oproepkracht met een nul-urencontract) heeft een doorlopende dienstbetrekking. Dat betekent dat u deze oproepkracht in al uw aangiften opneemt, ook over aangiftetijdvakken waarin hij niet voor u heeft gewerkt.

U gebruikt dan steeds hetzelfde nummer inkomstenverhouding. Voor een oproepkracht zonder verschijningsplicht begint bij elke oproep een nieuwe dienstbetrekking, die eindigt na afloop van de oproep. Dat betekent dat er telkens sprake is van een nieuwe inkomstenverhouding, die na afloop van de oproep eindigt.

In de aangiften is er dus voor elke oproep sprake van een nieuwe inkomstenverhouding, waarvoor u een nieuw nummer inkomstenverhouding gebruikt. U neemt de oproepkracht alleen op in de aangiften over de aangiftetijdvakken waarin hij heeft gewerkt.

Ouderschapsverlof
Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat u per week werkt volgens het arbeidscontract. Maar in een nulurencontract staat niet hoeveel uren iemand werkt.

Gemiddeld aantal gewerkte uren
Voor de berekening van het verlof moet u weten hoeveel uren een werknemer per week werkt. Ga bij de berekening van het ouderschapsverlof bij een nulurencontract uit van het gemiddelde aantal gewerkte uren per week in de afgelopen 3 maanden.

Als deze periode geen goed beeld geeft, bijvoorbeeld omdat er zich net een piek of een dal in de werkzaamheden voordeed, gebruik dan voor uw berekening een langere periode, zoals een jaar.

Bronnen:

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl