Loonkostenvoordelen 2018

Geplaatst op 02 May 2018

Loonkostenvoordelen 2018

15 september 2017

De huidige premiekortingen worden met ingang van 2018 vervangen door Loonkostenvoordelen (LKV) geregeld in de Wet tegemoetkomingen loondomein.

Kort samengevat houdt een LKV in dat een werkgever een tegemoetkoming per uur ontvangt voor elk verloond uur voor aangewezen werknemers. Het gaat daarbij om (nieuwe) werknemers met een minder goede toegang tot de arbeidsmarkt.

Concreet zijn, onder voorwaarden, de volgende doelgroepen aangewezen:

  • Oudere voormalig werkloze werknemers (maximaal € 6.000 LKV per jaar)
  • Arbeidsgehandicapte werknemers (nieuw in dienst of herplaatst; maximaal € 6.000 LKV per jaar)
  • Werknemers uit de doelgroep banenafspraak (maximaal € 2.000 LKV per jaar)

Doelgroepregister
Om te bewijzen dat een werknemer tot een van deze doelgroepen behoort moet de werkgever beschikken over een doelgroepverklaring of bewijs dat de werknemer is opgenomen in het doelgroepregister. Ook nu wordt al gebruik gemaakt van een doelgroepverklaring en het doelgroepregister. In zoverre blijft de regeling dus gelijk.

Correctieberichten voor 1 mei van komende jaar
De termijn waarbinnen de tegemoetkoming LKV moet worden aangevraagd verandert wel. Bij premiekortingen kan men achteraf (eventueel enkele jaren later) alsnog de premiekorting claimen. In de LKV is dit anders. Uitsluitend correctieberichten gedaan voor 1 mei van het komende jaar worden meegenomen bij het berekenen van de LKV. Latere herziening is alleen geregeld ten nadele van de werkgever. Laat een werkgever straks zelf de LKV liggen, dan gaat het recht hierop verloren.

Recent is voorgesteld deze regeling nog verder aan te scherpen.

Verzamelwet SZW 2017
Volgens het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2017 van 2 september 2016, artikel XXX Wet tegemoetkomingen loondomein, wordt de doelgroepverklaring alleen afgegeven, wanneer deze binnen drie maanden na aanvang van de dienstbetrekking wordt aangevraagd.

Voorbeeld
Wanneer de werkgever op 1 januari 2018 een werknemer aan neemt die voldoet aan de voorwaarden voor LKV dan moet voor 1 maart 2018 een doelgroepverklaring zijn aangevraagd. Zo niet, krijgt hij geen doelgroepverklaring en gaat de LKV verloren.

Niet vragen naar ziekte bij indiensttreding
Lastig in dit verband is dat een werkgever bij indiensttreding niet mag vragen of de werknemer een arbeidshandicap of functionele beperking heeft, hoewel deze informatie nodig is om te bepalen of de LKV Arbeidsgehandicapte werknemer kan worden toegepast. Deze vraag mag op grond van artikel 63a Ziektewet pas twee maanden na indiensttreding gesteld worden. Pas daarna kan de doelgroepverklaring voor LKV Arbeidsgehandicapte in gang worden gezet. De werkgever heeft dus voor deze groep nog maar een maand om zijn zaakjes in orde te brengen.

Wel vragen naar voldoen aan voorwaarden oudere werknemers
De vraag naar voldoen aan voorwaarden voor oudere werknemers mag wel meteen bij indiensttreding gesteld worden. Werknemers uit de doelgroep banenafspraak en werknemers met een Wajong-uitkering tenslotte zijn opgenomen in het doelgroepregister. De werkgever kan dit – mits hij beschikt over het BSN van de werknemer – online opvragen via zijn werkgeversportaal van het UWV.

Gezien het vorenstaande zou een werkgever op verschillende momenten onderzoek moeten doen naar toepasselijkheid van de LKV en/of het risico lopen dat hij premies misloopt door te late actie. Dit kan alleen voorkomen worden door een strak draaiboek te hanteren.

Gebruik een draaiboek
Een dergelijk draaiboek zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien

  • Meteen:

Inplannen LKV actie na twee maanden dan wel beslissen dat dit niet van toepassing is/de moeite niet loont.

  • Na twee maanden (zo snel mogelijk):

Werknemer vragen naar mogelijke toepasselijkheid LKV’s.
Indien van toepassing werknemer volmacht aanvraag doelgroepverklaring laten tekenen. Zo wordt voorkomen dat het elders blijft liggen. Een voorbeeld voor een volmacht is te vinden op de site van het UWV onder de naam “
Machtiging Doelgroepverklaring
Eventueel via site UWV nagaan of de werknemer is opgenomen in het doelgroepregister en bij twijfel bevestiging vragen aan het UWV.

  • Voor verstrijken drie maanden na indiensttreding:

Indien nog geen reactie van UWV of gemeente inzake doelgroepverklaring, bellen en vragen of verzoek ontvangen is en zo nodig nogmaals zenden (aangetekend).

  • Na ontvangst doelgroep verklaring/Informatie doelgroep register:

In loonaangifte vinkje aanzetten toepasselijkheid LKV. Doelgroep verklaring of informatie doelgroep register opruimen en vijf jaar voor controle beschikbaar houden.

  • Voor 1 mei van het volgende kalenderjaar:

Nakijken of de gegevens in verband met LKV juist zijn en zo nodig aanpassen.

Bronnen: Léone Bource, Bource-Snikkenburg Tax Advisors

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl