Werkgevers moeten discriminatie voorkomen, anders riskeren ze een boete!

Geplaatst op 28 November 2018

Staatssecretaris van Ark wil nieuwe regels opnemen in de Arbowet omtrent het voorkomen van discriminatie bij werving en selectie. Ze wil werkgevers, ondernemingsraden en hr-medewerkers faciliteren om beter actie te ondernemen tegen discriminatie. Blijf een werkgever in gebreke bij de preventie van discriminatie dan riskeren ze een boete.

Van Ark noemt arbeidsmarktdiscriminatie een hardnekkig probleem dat stevig aangepakt moet worden. Ze bereidt op basis van haar ‘actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie’ een wetswijziging voor. Ze wil investeren in uitbreiding van toezicht en handhaving door de Inspectie SZW, bij het voorkomen en tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie.

De Inspectie krijgt meer geld en er wordt voorzien in een verruiming van de bevoegdheden, zodat in geval van discriminatie bestuursrechtelijk kan worden opgetreden.

Alvast verkennende inspecties bij werkgevers en intermediairs
Vooruitlopend op de wetswijziging gaat de Inspectie in 2019 alvast verkennende inspecties doen bij werkgevers en intermediairs, zoals uitzendbureaus en recruitmentbureaus.

OR-leden kunnen een grote rol spelen
Betere toezicht en handhaving vormen één van de drie thema’s in het actieplan van Van Ark. De andere twee thema’s richten zich op meer onderzoek en opsporingsmogelijkheden en op betere maatschappelijke bewustwording van arbeidsmarktdiscriminatie. Er wordt ook gekeken naar de precieze rol van geautomatiseerde systemen en algoritmen bij werving en selectie.

Het gaat niet alleen om discriminatie bij werving en selectie. Ook beloningsdiscriminatie bij vrouwen, zwangerschapsdiscriminatie, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie van mensen met een beperking en discriminatie op achtergrond maken deel uit van arbeidsmarktdiscriminatie.

Wijziging van de Arbowet
Volgens de nog op te stellen wetswijziging moeten in het wervings- en selectiebeleid van werkgevers voldoende waarborgen worden opgenomen om discriminatie, bij sollicitaties en op de werkvloer, te voorkomen.

Een wijziging van de Arbowet ligt daarbij volgens Van Ark het meest voor de hand, omdat beleid tegen arbeidsmarktdiscriminatie aansluit op het bestaande toezicht van de Inspectie met betrekking tot PSA ( psychosociale arbeidsbelasting) werknemers. Werkgevers zijn al verplicht om een beleid te voeren ter voorkoming en beperking van PSA.

Voor de ontwikkeling van eerlijker wervings- en selectiebeleid krijgen werkgevers, ondernemingsraden en hr-afdelingen ondersteuning, met onder meer voorlichtingscampagnes en een nieuwe zelfinspectietool. Werkgevers zullen volgens Van Ark ook worden voorzien van resultaten van onderzoek naar preventie van arbeidsmarktdiscriminatie, dat in 2019 en 2020 wordt uitgevoerd.

Alle maatregelen moeten in elk geval leiden tot bewustwording van de impact van vooroordelen bij werving en selectie. En het moet leiden tot ontwikkeling en toepassing van beter beleid, gericht op meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer.

In haar Kamerbrief benadrukt Van Ark hierbij ook de rol van ondernemingsraadsleden, ‘gelet op de belangrijke taak die zij hebben om goed werkgeverschap te stimuleren.’

Van Ark schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer ook vrouwen, werkgevers en ondernemingsraden te willen ‘activeren’ om beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen verder terug te dringen. Hiervoor worden nog maatregelen onderzocht.
De staatssecretaris schrijft dat ‘met name voor ondernemingsraadsleden geldt dat zij met hun bevoegdheden op grond van de WOR een stevige rol kunnen spelen bij het agenderen en aanpakken van beloningsverschillen binnen de eigen onderneming.’

Voor wie het bestaande beleid wil beoordelen bestaat er al de zelfinspectietool ‘Pesten, Discriminatie en Seksuele intimidatie’.

 

 

Bronnen: ORnet.nl

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl