Het anoniementarief

Geplaatst op 20 August 2020

In 1986 is het anoniementarief geïntroduceerd in de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB), een regeling om het mogelijk te maken om de looninkomsten van een anonieme werknemer tegen een hoger tarief te belasten. Het is een sanctie die geldt als een werknemer geen of onjuiste identiteitsgegevens aan de inhoudingsplichtige verstrekt, zich niet op de voorgeschreven wijze legitimeert of als geen afschrift van het legitimatiebewijs is opgenomen in de loonadministratie. 

Toepassen anoniementarief

Er zijn een aantal situaties waarin het anoniementarief moet worden toegepast: In het geval dat de werkgever de benodigde gegevens voor de loonadministratie niet tijdig aanlevert of als de werkgever de identiteit van de werknemer niet of niet juist vaststelt. Of in het geval dat de werkgever de gegevens niet of niet juist bewaart in de loonadministratie of als de werkgever onjuiste gegevens van de werknemer heeft ontvangen en hiervan op de hoogte is of had moeten zijn. Ook is het anoniementarief ivan toepassing als de werknemer geen geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning heeft.

Wat zijn de gevolgen?

Wanneer het anoniementarief wordt toegepast houdt dat in dat de werkgever een standaard tarief van 52% aan loonbelasting en premie volksverzekeringen in moet houden op het loon van de werknemer. Er mag hierbij geen rekening worden gehouden met toepassing van de loonheffingskorting. Dit resulteert dus ook in een sterk verlaagd nettoloon. Voor de werkgever heeft toepassing van het anoniementarief tot gevolg dat er geen rekening mag worden gehouden met het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor het ten onrechte niet toepassen van het anoniementarief kan de Belastingdienst uw organisatie direct een verzuimboete opleggen van maximaal € 5.278, zonder dat daar een strafprocedure aan vooraf gaat.

Correctie in de salarisadministratie

Wanneer het anoniementarief is toegepast, maar de werkgever op een later tijdstip wel de correcte en relevante gegevens heeft ontvangen en aan haar wettelijke verplichtingen heeft voldaan, mag het anoniementarief niet met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd. Dit is alleen mogelijk als toepassing van het anoniementarief ten onrechte heeft plaatsgevonden door een administratieve fout. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het burgerservicenummer wel tijdig is doorgegeven door de werknemer, maar niet tijdig in de administratie is verwerkt. Bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting, kan de werknemer de teveel betaalde loonbelasting/premie volksverzekeringen terugvragen van de Belastingdienst. Het is dan ook van belang dat de werknemer zijn of haar aangifte inkomstenbelasting doet. De werkgever kan de teveel afgedragen premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zorgverzekeringswet binnen het jaar verrekenen met volgende maanden door middel van de systematiek van het ‘voortschrijdend cumulatief rekenen’ (VCR).

Heeft u vragen over het toepassen van het anoniementarief? Neem dan gerust contact met ons op. PHOCUS helpt u graag!

Bronnen: Crowe

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl