ZVW niet vergeten bij ontslagvergoeding!

ZVW niet vergeten bij ontslagvergoeding!

12 januari 2018

Een ontslagvergoeding kan niet onbelast aan vertrekkende werknemers worden uitgedeeld. De werkgever moet de gouden handdruk in de loonheffingen betrekken, zodat de werknemer een netto-uitkering op zijn rekening krijgt. Wanneer een werkgever aan een vertrekkende werknemer een ontslagvergoeding betaald mag daarbij de zorgverzekeringswet (ZVW) niet alleen niet vergeten worden, de berekeningen voor deze heffing moeten ook nog eens precies kloppen!

Een ontslagvergoeding  is geen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, maar loon uit vroegere dienstbetrekking. Dat heeft voor de werkgever een aantal gevolgen. Zo moet de groene tabel voor bijzondere beloningen gebruikt worden voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen. De groene tabel wordt toegepast als u aan een werknemer een eenmalige beloning betaalt. De bijzondere beloning optellen bij het tijdvakloon van de werknemer is sinds 1 januari 2016 niet meer toegestaan. Deze tabel gebruikt u voor het bepalen van het juiste percentage aan loonbelasting/premie volksverzekeringen voor een bijzondere beloning die loon uit vroegere dienstbetrekking is.

ZVW
Daarnaast zijn er over de vergoeding geen premies werknemersverzekering verschuldigd, maar wel de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW).
Iedereen die in Nederland verzekerd is voor de AWBZ is ook verplicht verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Voor de AWBZ is een werknemer verzekerd als hij in ons land premie volksverzekeringen moet betalen. Voor werknemers die in het buitenland wonen of werken, gelden andere regels. Vrijwel iedere Nederlander is dus verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. Alleen gemoedsbezwaarden voor de AWBZ en bepaalde groepen militairen zijn hiervan uitgezonderd.

Naast de premie die de werknemer (vanaf het moment dat hij 18 jaar wordt) zelf maandelijks aan zijn zorgverzekeraar moet betalen – de zogenoemde nominale premie – is er de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Tot 2013 kwam deze bijdrage altijd voor rekening van de werknemer en moest de werkgever daar in de meeste gevallen verplicht een vergoeding voor geven die loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen was.
Sinds de komst van de Wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2013 is de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW in alle gevallen waar de werkgever vroeger een belaste vergoeding moest geven een werkgeversheffing geworden. De vergoeding aan de werknemer is hiermee uiteraard komen te vervallen. In de situaties waar de werkgever voorheen géén vergoeding hoefde te betalen, is er eigenlijk niets veranderd. Er is nog steeds sprake van een bijdrage ZVW die door de werkgever wordt ingehouden op het nettoloon van de werknemer en niet wordt vergoed. Voor de werkgeversheffing geldt een hoger tarief dan voor de ZVW-bijdrage die voor rekening van de werknemer komt.

Laatste tijdvak alleen bijzondere beloning
De ontslagvergoeding is geen tijdvakloon. Als een werknemer per 30 november 2017 uit dienst is gegaan, ontvangt hij in december 2017 uitsluitend een bijzondere beloning, namelijk de ontslagvergoeding.bijzondere beloningen zijn er in vele vormen en maten: eindejaarsuitkering, eenmalige bonus, vakantiebijslag, overwerk, provisie, tantième, gratificatie of een 13e maand. Bijzondere belongingen worden ook wel incidentele beloningen genoemd. Ze worden in de loonheffing anders behandeld dan gewoon loon. Er wordt voor de loonheffing namelijk gekeken naar het inkomen van het voorgaande jaar. Op dat inkomen worden de loonheffingen gebaseerd.
Voor de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW die verschuldigd is, moet de werkgever  geen loontijdbedrag aan de bestaande cumulatieven tot en met november toevoegen. Het aantal cumulatieve loontijdvakken van een maand blijft totaal elf. De werkgever moet dus rekenen met elf maal de loontijdvakbedragen van een maand.

Soms geen aanvullende heffing
De werkgever kan ook voorkomen dat hij over de ontslagvergunning aanvullende werkgeversheffing ZVW moet betalen. Dat doet hij door elke maand ZVW-heffing te betalen over 1/12 van het maximumbijdrageloon in het kalenderjaar. Het maximale bedrag over de elf tijdvakken die de werknemer dat jaar voor de organisatie heeft gewerkt, is dan immers al betaald.

Ontslagvergoeding oudere werknemer zonder extra eindheffing
Een werkgever wil één of meer oudere werknemers stimuleren tot het nemen van ontslag dan wel hen zelf ontslaan onder toekenning van een ontslagvergoeding. De kans bestaat dat de vergoeding bij de werkgever wordt belast met de extra eindheffing van 52%. Het gaat hier om de eindheffing op regelingen voor vervroegde uittreding.
De werkgever kan in een dergelijk geval onderzoeken of en zo ja, in welke mate de pensioenregeling van de werknemer(s) met behulp van de ontslaguitkering kan worden verbeterd. Voor zover een dergelijke verbetering binnen de wettelijke fiscale grenzen mogelijk is en ook tot stand komt, wordt de extra eindheffing van 52% voorkómen.

Auto van de zaak en ZVW
De werkgever moet zich realiseren dat hij over het voordeel van het privégebruik van de leaseauto loonbelasting/premie volksverzekeringen en de bijdrage ZVW op de ex­-werknemer moet verhalen. Als de werkgever dit niet doet dan heeft de ex­-werknemer, naast de auto van de zaak, een voordeel ter grootte van de niet­-verhaalde loonbelasting/premie volksverzekeringen en de bijdrage ZVW. Dit voordeel moet de werkgever als loon behandelen (bruteren).

Kennismaken?

Heb je interesse of vragen? Neem dan contact met ons op!

Recente kennisartikelen

Wat doet de salarisadministrateur wanneer de cao verandert?

Wat doet de salarisadministrateur wanneer de cao verandert? In de salarisadministratie veranderen de regels vaak, vooral die van de cao. Als salarisadministrateur rust de...
Salarisadministratie Opdrachtgevers
Lees meer

De belangrijke invloeden van EVC- en BIG-registratie binnen salarisadministratie

De belangrijke invloeden van EVC- en BIG-registratie binnen salarisadministratie Salarisadministratie is in elke sector belangrijk, in de zorgsector specifiek speelt het een cruciale rol....
Salarisadministratie Opdrachtgevers Professionals
Lees meer

De bijzonderheid van meerdere dienstverbanden tegelijkertijd

De bijzonderheid van meerdere dienstverbanden tegelijkertijd In de salarisadministratie zijn er diverse vakgebieden, elk met hun eigen specifieke eigenschappen en details. Een van de...
Salarisadministratie Opdrachtgevers
Lees meer